Nadační fond

Nadační fond Vidžín je správcem a provozovatelem kulturní památky Vidžín. Naší prioritou je ochrana památky a její zachování, zpřístupnění a vhodné využívání tak, aby se podílela na rozvoji naší společnosti. Víme, že kulturní dědictví je jeden z pilířů identity národa. Bohatství České republiky je v historii a památkách. Proto by mělo být zájmem celé společnosti památky chránit. Kulturní památky jsou chráněny jako nedílná součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významný činitel životního prostředí a nenahraditelné bohatství. Přispěním na účet č.ú. 298084365/0300 nám pomáháte tuto památku chránit a obnovovat.

Děkujeme za podporu. Nadační fond Vidžín

Jak funguje odečet daru kulturní památce ze základu daně? Chci vědět, kolik % si mohu odečíst z daní.

a) Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

b) Právnické osoby

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč.

Pro upřesnění uvádíme citaci pokynu Generálního finančního ředitelství č. G F Ř – D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

“V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2 000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění 2 000 Kč odpočítána pouze částka představující 10 % základu daně. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování.

Jaké údaje musím vyplňovat kvůli potvrzení o daru a proč?

Abychom mohli vystavit a zaslat vám potvrzení o daru, je potřeba vyplnit nezbytné údaje. Na potvrzení o daru musí být dle požadavků finančního úřadu uvedeno: jméno a příjmení dárce a jeho trvalá adresa.

Pro spolehlivou identifikaci daru také potřebujeme znát číslo účtu dárce. Abychom vám mohli zaslat potvrzení o daru elektronicky, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu 

Místo pro svatbu, svatební místo, svatební hostina

Zámek Vidžín, Vidžín č.8, Úterý (Plzeň sever) Tel: 602 625 691, mail: vidzin@volny.cz